SZC logo

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

OM kód: 203039/013 | 6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 5-9.

Intézmény logo

Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Technikum

HírekKözérdekű adatokÓrarendKRÉTA
Széchenyi 2020

Tanév rendje

Aktuális információ

A kultúráért és innovációért felelős miniszter 7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelete a 2023/2024. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva            a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

 1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni a szakképző intézményben a 2023/2024. tanévben szervezett szakképzés időbeli ütemezésének rendjére.
 • A köznevelésért felelős miniszter által a 2023/2024. tanév köznevelési intézményekben alkalmazandó rendjére vonatkozóan kiadott miniszteri rendeletet kell alkalmazni
  1. a szakképző intézménybe általános vagy rendkívüli felvételi eljárás keretében történő felvétel és beiratkozás,
  2. a szakképző intézmény tizedik évfolyamán a tanuló szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődése, továbbá a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése, valamint
  3. az érettségi vizsga időbeli ütemezésének rendjére.
 • A többcélú szakképző intézmény által ellátott köznevelési alapfeladat tekintetében a köznevelésért felelős miniszter által a 2023/2024. tanév köznevelési intézményekben alkalmazandó rendjére vonatkozóan kiadott miniszteri rendeletet az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell

2. A tanév, a tanítási év

2. § (1) A tanítási év

  1. első tanítási napja 2023. szeptember 1. (péntek),
  2. utolsó tanítási napja 2024. június 14. (péntek), az utolsó évfolyamon 2024. május 3. (péntek).
 • A tanítási évben a tanítási napok száma
 • A szakirányú oktatás utolsó évfolyamát teljesített tanulók számára az utolsó évfolyam elvégzését  igazoló  bizonyítvány kiállításának napja 2024. május
 • A technikum tizenkettedik évfolyamán a közismereti tantárgyak, valamint a szakképzésről szóló    évi  LXXX. törvény 125. § (4) bekezdése alapján a korábbi vizsgarendszer szerinti érettségi vizsgát választók számára  a képzés ágazatának megfelelő ágazati, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgy vizsgájára való felkészítés 2024. május 3-áig (péntek) tart.
 • A (4) bekezdés szerinti tantárgyak év végi osztályzatát a tanuló törzslapjába május 3-áig be kell jegyezni.

3. § A tanítási év első féléve 2024. január 19-éig tart. A tanuló félévi értesítőjét 2024. január 26-áig kell közölni.

4. § A tanítási évben – a tanítási napokon felül – az oktatói testület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – az oktatói testület véleményének kikérésével – a diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap pedig kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

5. §    (1) Az  őszi  szünet  előtti  utolsó  tanítási  nap    október  27.  (péntek),  a  szünet  utáni  első  tanítási  nap   2023. november 6. (hétfő).

 • A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 21. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 3. (szerda).
 • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 3. (szerda).
 • Az igazgató az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is elrendelhet szünetet, valamint a szünet kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 110. §-ának megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket
 • A nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő szakképző intézmény igazgatója az (1)–(3) bekezdésben meghatározott időponttól eltérhet, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint szünetet rendelhet el, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.
 • Az (1)–(5) bekezdés szerinti szünet munkanapjain a szakképző intézmény – szükség esetén – gondoskodik a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több szakképző intézmény közösen is

5. §    A szakmai vizsgaidőszak első napja:

  • az október–novemberi vizsgaidőszak esetén 2023. október 2. (hétfő),
  • a február–márciusi vizsgaidőszak esetén 2024. február 5. (hétfő),
  • a május–júniusi vizsgaidőszak esetén május 6. (hétfő).

4. Az általános iskolai beiratkozás és a középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése

 1. § Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2024. április 18–19-én kell beíratni.
 2. § A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. A vizsgák rendje

 1. §    (1) Az érettségi vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.

               (2)          Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

               (3)          A szakgimnáziumban és a szakiskolában a képesítő vizsgák időpontját a köznevelésért felelős miniszter 2023. szeptember utolsó munkanapjáig teszi közzé a Hivatal honlapján.

6. A témahetek és a témanap megszervezése

 1. §    (1) Az érettségi vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.

               (2)          Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

               (3)          A szakgimnáziumban és a szakiskolában a képesítő vizsgák időpontját a köznevelésért felelős miniszter 2023. szeptember utolsó munkanapjáig teszi közzé a Hivatal honlapján.

 1. § (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek és témanap

 időpontjai:

a) Magyar Diáksport Napja 2023. szeptember 29.,

b) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2024. március 4–8. között,

c) Digitális Témahét 2024. április 8–12. között,

d) Fenntarthatósági Témahét 2024. április 22–26. között.

               (2)          A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez, témanaphoz kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb foglalkozásokat a témahét, témanap keretében megszervezheti.

7. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

 1. § (1) A tanév során az országos mérést az alábbi évfolyamokon és mérési területeken kell lebonyolítani:

a) 4–5. évfolyam: szövegértés, matematika mérés;

b) 6–11. évfolyam: szövegértés, matematika, természettudomány, idegen nyelvi mérés az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében, célnyelvi mérés angol, német, kínai nyelvből;

c) 5–11. évfolyam: digitális kultúra és történelem kísérleti mérés.

               (2)          A mérésben érintett tanulók a 4. évfolyamon egy, az 5. évfolyamon két, a 6–11. évfolyamon három mérési napon vesznek részt.

               (3)          Az (1) bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat az iskolák 2023. december 6-ig küldik meg.

               (4)          Azok az iskolák, amelyekben a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, a (3) bekezdésben szereplő adatszolgáltatás során egyénenként jelzik, hogy melyek azok a tanulók, akik számára a matematika mérőeszközt a Hivatal a nemzetiség nyelvén biztosítsa. Ezek a tanulók a matematika mérést a nemzetiség nyelvén teljesítik.

               (5)          Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. A mérésekre 2024. március 4. és 2024. június 3. között kerül sor.

               (6)          A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.

               (7)          Az iskolák az (1) bekezdésben meghatározott mérések lezárásához kapcsolódó adatokat legkésőbb 2024. június 12-ig küldik meg.

               (8)          A Hivatal az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti mérések – kivéve a 9–11. évfolyam nyelvi méréseit – előzetes tanulóim eredményeit 2024. június 14-ig küldi meg az iskoláknak.

               (9)          A nemzetközi mérési feladatokban az iskolák és tanulóik a Hivatal felkérése alapján vesznek részt.

(10)        A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá    az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2023. október 13-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért       a pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2023. október 27-ig jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskolák a kiválasztott tanulókkal 2023. december 8-ig elvégzik.

(11)        Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára – a felnőttoktatásban tanulók kivételével – 2023. szeptember 19. és 2023. október 11. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát  a  Hivatal  által  elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. A vizsgálat lebonyolításához kapcsolódó adatokat az iskolák a Hivatal részére 2023. október 18-áig küldik meg.

(12)        A 2023/2024. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának  és  edzettségének  vizsgálatát az iskolák – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2024. január 9. és 2024. május 10. között szervezik meg. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2024. június 21-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.

8. Záró rendelkezések

13.§  Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

14.§ Ez a rendelet 2025. június 1-jén hatályát veszti.

 

1. melléklet a 30/2023. (VII. 22.) BM rendelethez

I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok

2023. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák

 

A

B

C

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2023. október 13., 8.00

3.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

2023. október 16., 8.00

4.

földrajz

földrajz

2023. október 16., 14.00

5.

matematika

matematika

2023. október 17., 8.00

6.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2023. október 17., 14.00

7.

történelem

történelem

2023. október 18., 8.00

8.

francia nyelv

francia nyelv

2023. október 18., 14.00

9.

angol nyelv

angol nyelv

2023. október 19., 8.00

10.

kémia, gazdasági ismeretek, honvédelmi alapismeretek

kémia, honvédelmi alapismeretek, természettudomány, pszichológia

2023. október 19., 14.00

 

11.

ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak, vizuális kultúra

ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak, vizuális kultúra

 

2023. október 20., 8.00

12.

filozófia

filozófia

2023. október 20., 14.00

13.

német nyelv

német nyelv

2023. október 24., 8.00

 

14.

belügyi rendészeti ismeretek, dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret

belügyi rendészeti ismeretek, dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret

 

2023. október 24., 14.00

15.

informatika, digitális kultúra

informatika, digitális kultúra

2023. október 25., 8.00

16.

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

2023. október 25., 14.00

17.

olasz nyelv

olasz nyelv

2023. október 26., 8.00

18.

biológia, közigazgatási ismeretek, társadalomismeret

biológia

2023. október 26., 14.00

19.

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2023. október 27., 8.00

20.

fizika, ének-zene

fizika, ének-zene, művészettörténet

2023. október 27., 14.00

 

2023. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák

 

 

A

B

C

1.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

szóbeli vizsgák

2023. november 9–13.

3.

szóbeli vizsgák

2023. november 20–24.

2024. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák

 

 

A

B

C

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű érettségi írásbeli vizsga

Időpont

2.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2024. május 3., 8.00

3.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

2024. május 6., 9.00

4.

matematika

matematika

2024. május 7., 9.00

5.

történelem

történelem

2024. május 8., 9.00

6.

angol nyelv

angol nyelv

2024. május 9., 9.00

7.

német nyelv

német nyelv

2024. május 10., 9.00

8.

digitális kultúra

2024. május 13., 8.00

9.

ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek

ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek

2024. május 13., 14.00

10.

biológia

biológia

2024. május 14., 8.00

11.

közigazgatási ismeretek

2024. május 14., 14.00

 

12.

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

 

2024. május 15., 9.00

13.

kémia

kémia

2024. május 16., 8.00

14.

földrajz

földrajz

2024. május 16., 14.00

15.

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

2024. május 17., 8.00

 

16.

gazdasági ismeretek, honvédelmi alapismeretek

honvédelmi alapismeretek, természettudomány

2024. május 17., 14.00

17.

digitális kultúra

2024. május 21., 8.00

18.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2024. május 21., 14.00

19.

fizika

fizika

2024. május 22., 8.00

20.

vizuális kultúra

vizuális kultúra

2024. május 22., 14.00

21.

francia nyelv

francia nyelv

2024. május 23., 8.00

22.

filozófia

filozófia

2024. május 23., 14.00

23.

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2024. május 24., 8.00

24.

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

2024. május 24., 14.00

25.

olasz nyelv

olasz nyelv

2024. május 27., 8.00

 

2024. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák

 

 

A

B

C

1.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

szóbeli vizsgák

2024. június 5–12.

3.

szóbeli vizsgák

2024. június 17. – július 3.

2. melléklet a 30/2023. (VII. 22.) BM rendelethez

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2023/2024. tanévben

 

A

B

1.

Határidők

Feladatok

 

2.

 

2023. szeptember 8.

A köznevelésért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről.

3.

2023. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza

a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

 

4.

 

2023. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

5.

2023. október 20.

A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

6.

2023. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

 

 

7.

 

 

2023. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben

a szülők közösen döntenek, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi

lapjait az általános iskola a gyámhatósági döntés szerint továbbítja.

 

8.

 

2023. november 15.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

 

9.

 

2023. november 30.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén

a pályázatban megjelölt – intézménybe.

 

10.

 

2023. december 8.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig

az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján

a feladatlapigényüket.

11.

2023. december 8.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

12.

2024. január 18.

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.

13.

2024. január 19.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

14.

2024. január 20.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

 

15.

 

2024. január 20., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára

az érintett intézményekben.

 

16.

 

2024. január 30., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

 

17.

 

2024. január 31.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

18.

2024. február 9.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

 

 

19.

 

 

2024. február 9.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és a köznevelésért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

 

20.

 

2024. február 21.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja  a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

21.

2024. március 4. –

március 20.

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.

22.

2024. március 22.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

 

23.

 

2024. április 8–10.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezés esetén a szülő egyénileg is előállíthatja a módosító tanulói adatlapot.)

 

 

24.

 

 

2024. április 10.

A módosító tanulói adatlapok továbbításának határnapja. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát, és a módosító tanulói adatlapot továbbítja a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezés

esetén a szülő egyénileg is továbbíthatja a módosító tanulói adatlapot

a Hivatalnak.)

25.

2024. április 12.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

26.

2024. április 17.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

27.

2024. április 22.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

 

28.

 

2024. április 26.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

29.

2024. május 2.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy

az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

30.

2024. május 6–22.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

31.

2024. május 6. –

augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

32.

2024. május 22.

A 2024. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

33.

2024. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

34.

2024. június 26–28.

Beiratkozás a középfokú iskolákba.

 

 

A 2021/22 tanév rendje, fontosabb eseményei


Partnereink

SZC logo

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum


Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Technikum

6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 5-9.

Telefon: +36-62-241-988

E-mail: eotvos@hiszk.hu

OM azonosító: 203039/013

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/002468 E/2020/000182


2024Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Technikum